علائم بیضه ی نزول نکرده چیست؟

ارولوژی اطفال
Typography

ندیدن و عدم احساس بیضه در داخل کیسه ی بیضه مهم ترین علامت کیسه ی بیضه ی نزول نکرده میباشد.

در طول دوران رشد جنینی بیضه ها در داخل شکم تشکیل میشوند و در ماه آخر از طریق مجرایی به داخل کیسه ی بیضه نزول میکنند .بیضه ی نزول نکرده یعنی جایی از این فرایند متوقف شده است و یا با تاخیر همراه خواهد بود.

 

 

دکتر فریدون خیام فر - استاد وعضو هیئت علمی دانشگاه 

متخصص کلیه ومجاری ادراری  (ارولوژیست )

فلوشیپ فوق تخصصی آندویورولوژی و لاپاراسکوپی