هیدروسل معمولا خطرناک نیست و معمولا باروری را تحث  تاثیر قرار نمیدهد. با این حال، ممکن است با بیماریهای زمینه ای بیضه که میتواند با عوارض جدی در ارتباط باشد همراه باشد، از قبیل:
عفونت یا تومور:در هر دو صورت ممکن است تولید یا عملکرد اسپرم کاهش یابد.

معمولا تنها علامت هیدروسل تورم بدون درد یک یا هر دو بیضه است.مردان بالغ با وجود هیدروسل ممکن است ناراحتی از سنگینی یک کیسه بیضه متورم را تجربه کنند.

مقالات دیگر...